Käyttöehdot

Bussimatkat.fi käyttöehdot

1. Yleistä

Bussimatkat.fi (jäljempänä ”Palvelu”) on Aittakoodi Oy:n (Y-tunnus 2435233-4, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottama palvelu. Käyttämällä Bussimatkat.fi verkkopalvelua Asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Bussimatkat.fi on bussimatkojen hakusivusto, jossa bussimatkoja tekevät bussiliikennöitsijät (jäljempänä ”Myyjä”) voivat myydä järjestämiään matkoja (jäljempänä ”Tuote”). Asiakas voi Palvelusta varata ja maksaa matkoja.

2. Tilaukset ja toimitukset

Aittakoodi Oy toimii Bussimatkat.fi verkkopalvelun ylläpitäjänä ja huolehtii Myyjän puolesta Asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta ja Asiakkaalle toimitettavasta varausvahvistuksesta. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun yleisestä asiakaspalvelusta, mutta Myyjä vastaa itse oman palvelunsa asiakaspalvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo eikä moderoi etukäteen Myyjän matkasivulla olevaa sisältöä, eikä Palveluntarjoaja ole näistä vastuussa. Ostosopimus syntyy Palvelussa aina Asiakkaan ja Myyjän välille. Palveluntarjoaja ei ole Myyjä, eikä Palvelussa tehtävän kaupan osapuoli. Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa Tuotteet ostoskoriin. Ennen sitovan tilauksen tekemistä Asiakkaalle esitetään yhteenveto ostoskorin sisällöstä, joka sisältää Asiakkaan tilaamien Tuotteiden hinnat. Tarkistettuaan tilauksen sisällön Asiakas voi tehdä sitovan tilauksen vahvistamalla tilauksensa sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitova tilaus syntyy, kun Asiakas vahvistaa tilauksen maksamalla tilauksen verkkomaksutavoin ja palaamalla maksusuorituksen jälkeen Palveluntarjoajan sivulle. Mikäli Myyjällä on käytössä Maksu bussissa -vaihtoehto, sitova tilaus syntyy kun asiakas painaa Maksu bussissa -painiketta ja palaa kiitos tilauksesta -sivulle. Mikäli Asiakkaan varaamien matkojen toteutus viivästyy tai estyy Myyjästä tai Asiakkaasta johtuvasta syystä (kuten virheelliset tilaustiedot), Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tällöin mahdollisesta korvauksesta sovitaan Myyjän ja Asiakkaan välillä.

3. Hinnat ja maksuehto

Tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Palveluntarjoaja ja Myyjä pidättävät oikeuden hinnaston muutoksiin. Tuotteet ja niiden mahdolliset toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä mikäli Myyjä ei ole ottanut käyttöönsä 'Maksu bussissa' -vaihtoehtoa. Asiakkaan tulee suorittaa kauppahinta tilauksen yhteydessä Myyjän määrittämiä maksutapoja käyttäen. Maksu bussissa -valinnassa maksu suoritetaan matkan alkaessa kuljettajalle käteisenä. Palveluntarjoaja käyttää Checkout Finland Oy:n palvelua Tuotteiden maksamiseen. Maksamiseen siirrytään Checkout Finland Oy:n verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Checkout Finland Oy, joka välittää maksut Myyjälle.

Checkout Finland Oy:n maksuehdot kokonaisuudessaan voi nähdä tästä.

4. Virheet ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkistaa Asiakkaalle saapunut varausvahvistus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli varausvahvistuksesta puuttuu Tuotteita tai tiedot ovat muuten virheelliset, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Myyjälle ilman aiheetonta viivytystä varausvahvistuksessa mainitulla tavalla. Palvelua koskevat mahdolliset reklamaatiot ja palautteet Palveluntarjoaja ottaa vastaan asiakapalveluun. Asiakaspalvelun tiedot löytyvät www.bussimatkat.fi verkkosivuilta. Palveluntarjoaja pyrkii vastaamaan yhteydenottoihin viiden (5) arkipäivän aikana, ellei poikkeustilanteista muuta johdu.

5. Peruutusehdot

Myyjä, ei Palveluntarjoaja, vastaa matkan peruuntumisesta, paikan- tai aikataulunmuutoksista, saatavuudesta, luotettavuudesta ja virheettömyydestä sekä näihin liittyvästä mahdollisesti syntyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta. Palvelussa tehdyn varauksen peruutus on aina tehtävä suoraan Myyjälle varausvahvistuksessa mainitulla tavalla. Myyjällä on oikeus laskuttaa peruutusehtojen mukaisesti asiakasta toteutuneen matkan jälkeen. Lasku toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

6. Asiakkaan toiminta palvelussa

Asiakas vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

7. Sivuston toiminnallisuus ja muutokset

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta palvelut olisivat Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Käyttöehdoista muuta johdu. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

8. Immateriaalioikeudet

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti. Palveluun sisältyvän aineiston tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai sen sopimuskumppaneille kuten Myyjille. Asiakkaalla ei ole ilman Palveluntarjoajan ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa.

9. Tietoturva

Palveluntarjoaja huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että Palvelun tietoturvan liittyvät ratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole kuitenkaan täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

10. Ylivoimainen este

Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Palveluntarjoajasta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Palveluntarjoaja vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Palveluntarjoajalta sopimuksen rikkomisesta.

11. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Vastuu Asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden Ehtojen mukaiseen korvaukseen. Palveluntarjoajan korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää Asiakkaan Tuotteista maksamaa kauppahintaa. Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

12. Voimassaolo ja muutokset

Nämä Ehdot ovat voimassa 23.6.2015 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa, joten Asiakkaan tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin Palvelun verkkosivuilla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan ilmoittamana ajankohtana. Muuttuneita Ehtoja ei sovelleta Asiakkaan ennen muutoksen voimaantuloa tekemiin tilauksiin. Asiakas hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita Ehtoja.

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Kotkan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Myyjää tai Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.